Giới thiệu

Tài trợ

Ban tổ chức Hội nghị đánh giá cao và kêu gọi các đơn vị và cá nhân tài trợ, ủng hộ bằng hiện vật, dịch vụ hay ngân khoản để Hội nghị VCM2014 thành công tốt đẹp. Mọi tài trợ bằng hiện vật, hay dịch vụ xin liên hệ với Ban tổ chức Hội nghị. Mọi tài trợ cho Hội nghị đều được ghi danh và công bố ở Hội nghị.

                     

Thông tin dành cho nhà tài trợ.