Hội nghị Cơ điện tử lần 7

Giải thưởng

Hội nghị VCM2014 có các giải thưởng Bài báo hay được Hội đồng xét giải thưởng lựa chọn trên cơ sở nội dung khoa học của bài báo và phương pháp trình bày báo cáo tại Hội nghị.